Kewords 「100 ohm thermistor」 trận đấu 20 sản phẩm.